Hoppa till sidans innehåll

Arkiv


STADGAR FÖR

 

DK NÄTDYKARNA

 

 

Antagna 2013-05-16.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER                                                                              4

§ 1.        Ändamål                                                                                                                                        4

§ 2.        Sammansättning                                                                                                                          4

§ 3.        Tillhörighet m.m.                                                                                                                         4

§ 4.        Beslutande organ                                                                                                                        4

§ 5.        Firmateckning                                                                                                                              4

§ 6.        Verksamhets- och räkenskapsår                                                                                           4

§ 7.        Stadgetolkning m.m.                                                                                                                  5

§ 8.        Stadgeändring                                                                                                                             5

§ 9.        Upplösning av föreningen                                                                                                        5

FÖRENINGENS MEDLEMMAR                                                                              5

§ 10.      Medlemskap                                                                                                                                 5

§ 11.      Medlemskategorier                                                                                                                    6

§ 12.      Utträde                                                                                                                                            6

§ 13.      Uteslutning m.m.                                                                                                                          6

§ 14.      Medlems rättigheter och skyldigheter                                                                                 7

§ 15.      Deltagande i den idrottsliga verksamheten                                                                        7

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE                                                                      7

§ 16.      Tidpunkt, kallelse                                                                                                                        7

§ 17.      Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet                                                                  7

§ 18.      Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet                                                        8

§ 19.      Beslutförhet                                                                                                                                    8

§ 20.      Beslut och omröstning                                                                                                               8

§ 21.      Valbarhet                                                                                                                                       8

§ 22.      Ärenden vid årsmötet                                                                                                                8

§ 23.      Extra årsmöte                                                                                                                               9

VALBEREDNINGEN                                                                                                10

§ 24.      Sammansättning, åligganden                                                                                                  10

REVISORER                                                                                                            10

§ 25.      Revision                                                                                                                                          10

STYRELSEN                                                                                                            10

§ 26.      Sammansättning                                                                                                                          10

§ 27.      Styrelsens åligganden                                                                                                               11

§ 28.      Kallelse, beslutsmässighet och omröstning                                                                        11

§ 29.      Överlåtelse av beslutanderätten                                                                                             11

TVIST                                                                                                                        12

§ 30.          Skiljeklausul                                                                                                                              12


Stadgar för den ideella föreningen Nätdykarna med hemort i Stockholms kommun.

Föreningen bildades 2010-06-09 med föreningsnummer 44276-49.

Organisationsnummer: 802453-5653

Stadgarna senast fastställda av årsmöte 2013-05-16.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé (1§ kap. RF:s stadgar)

Idrott är

fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrott består av

träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott

i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmän­het idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13 – 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrotts­utveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska all­tid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den breddidrotten är trivsel och välbefinnande norm­givande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

Vi utformar vår idrott så att

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
 • alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska för­ut­sättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrup­peringar
 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

 

* Idrottsrörelsens verksamhetsidé är antagen av 1995 års Riksidrottsmöte (RF-stämma) och reviderad av RF-stämman i Västerås 2005. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se.


 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1.            Ändamål

Föreningen skall ha dykrelaterad idrott som huvudsaklig idrottslig verksamhet och föreningens huvudsakliga ändamål är att förenkla för den enskilde individen att på en enkelt och välkomnande sätt komma i kontakt med dykrelaterad idrott, oavsett vilken den enskildes bakgrund än må vara.

Föreningen har även som ändamål att utnyttja modern teknik och kommer därför att till fullo administreras via en hemsida på Internet, vilket i sin tur ger medlemmen möjlighet till delaktighet i föreningens angelägenheter, oavsett geografisk tillhörighet för den enskilde medlemmen.

Den idrottsliga verksamheten i föreningen skall bedrivas i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt att föreningen skall i sin verksamhet även aktivt verka för en dopingfri idrott.

Föreningen skall inte äga eller långtidshyra någon form av egendom eller lokal.

§ 2.            Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 3.             Tillhörighet m.m.

Föreningen är medlem i specialidrottsförbundet Svenska Sportdykarförbundet och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RS eller vederbörande SF är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

§ 4.            Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5.            Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller, om styrelsen så beslutar, av en särskilt utsedd person som utgör en ordinarie ledamot i styrelsen.

§ 6.            Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

§ 7.            Stadgetolkning m.m.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte alternativt till ett extra årsmöte.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 33 §.

§ 8.            Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Skrivelsen om stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda minst 30 dagar innan årsmötet.

§ 9.            Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 10.        Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast av styrelsen och om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.


§ 11.        Medlemskategorier

Föreningens har endast en medlemsavgift och denna är lika för alla. Medlems avgiften bestäms på årsmötet till kommande år.

§ 12.        Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall till styrelsen skriftligen anmäla detta via den hemsida som föreningen är uppbyggd kring och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för innevarande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 13.        Uteslutning m.m.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta max sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.


§ 14.        Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna;
 • har rätt att erhålla information om föreningens angelägenheter, via föreningens hemsida;
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut;
 • uppbär samtliga rättigheter och skyldigheter mot Svenska Sportdykarförbundet som en ordinarie medlem i en ordinarie klubb har
 • har inte rätt till del av föreningens behållning vid upplösning av föreningen,
 • skall betala medlemsavgift senast den 28 februari samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

§ 15.        Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar i ordinarie klubbar.

Medlem får delta i tävling eller uppvisning arrangerad av klubb eller förening ansluten till Svenska Sportdykarförbundet.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

§ 16.        Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad via föreningens hemsida.

Kallelse jämte förslag till föredragningslista till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet kungöras via föreningens hemsida på Internet. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet via föreningens hemsida på Internet.

§ 17.        Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 31:e december före avsett årsmöte.

Styrelsen skall till årsmötet avge ett i förväg beslutat yttrande över förslaget.

§ 18.        Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Rösträtt tillfaller varje medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och uppnått en ålder av 12 år vid röstningstillfället. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

§ 19.        Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som deltar i mötet.

§ 20.        Beslut och omröstning

Beslut fattas alltid med röstning, via föreningens hemsida.

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid röstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas digitalt av mötets ordförande.

§ 21.        Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

§ 22.        Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av föredragningslista.

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. c) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgift för det nästkommande verksamhets- och räkenskapsåret.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av:

a) Ordförande för en tid av 1 år.

b) Kassör för en tid av 1 år. .

13. Val av ledamöter:

a) ledamot att utgöra föreningens vice ordförande för en tid av 2 år.

b) 1 ledamot i styrelsen för en tid av 1 år;

c) 1 revisor jämte suppleant för en tid av ett år (styrelseledamöter får inte delta i valet);

d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses till ordförande;

14. Mötets avslutande.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

§ 23.        Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen via föreningens hemsida på Internet och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid via föreningens hemsida på Internet.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 18 § och 19 §.

VALBEREDNINGEN

§ 24.        Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och 1 övrig ledamot vald av årsmötet.

Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag via föreningens hemsida på Internet.

REVISORER

§ 25.        Revision

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.

Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

§ 26.        Sammansättning

Bägge könen skall vara representerade i styrelsen.

Vid förhinder för ledamot inträder utsedd suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen tillsätter övriga befattningar som krävs för driften av föreningen genom att utse en eller flera personer till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen, ex vis Kassör eller Sekreterare.


§ 27.        Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

-          tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

-           verkställa av årsmötet fattade beslut,

-          planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

-          ansvara för och förvalta föreningens medel,

-          tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 25 §, och

-          förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.

Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe vid de tillfällen detta krävs.

Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

§ 28.        Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller om vice ordföranden har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av antalet röstberättigade är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av mötets röstberättigade är eniga om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom omröstning per e-post eller telefon. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 29.        Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till adjungerad i styrelsen eller till enskild medlem.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

TVIST

§ 30.    Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

Uppdaterad: 04 NOV 2017 11:45 Skribent: Nätdykarna

Postadress:
DK Nätdykarna - Sportdykning
Lasse Gustafsson, Bergåkergatan 21
43237 Varberg

Kontakt:
Tel: +46340678432
E-post: This is a mailto link

Se all info